استراتژی نوآوری و توسعه اکوسیستم باز شرکت

برای مدیریت نوآوری در کسب‌وکار خود، استراتژی و فرایند تدوین کنید 

درباره دوره

در این کارگاه مفهوم و ابعاد استراتژی نوآوری و نوآوری باز توصیف شده و با رویکردی کاربردی مجموعه ای از رویکردها و ابزارهای مرتبط برای کسب و کارهای نوپا و بالغ در جهت شکل دادن به یک استراتژی نوآوری باز و پورتفولیویی از اقدامات لازم برای آمادگی همزمان درون و برون شرکت برای مواجهه با تغییرات و رقابت ارائه می شوند.

مطمئنا در دنیای رقابتی موجود و آینده، بهره مندی از رویکردها و ابزارهای نوین استراتژی و شناخت دقیق مفهوم نوآوری و نوآوری باز می تواند ما را مهیای رقابت پذیری در چنین

فضایی کند و در این راستا شناخت نحوه تدوین ماموریت و چشم انداز نوآورانه، ارزیابی توانمندی های نوآورانه، شناخت پورتفولیویی از اقدامات مرتبط با باز یا بسته بودن نوآوری در شرکت و تهیه طرحواره ای از اقدامات نوآورانه برای شرکت از اهمیت زیادی برخوردار است.در این کارگاه ضمن بررسی 5 رویکرد تاثیرگذار بر استراتژی نوآوری، با 12 ابزار کاربردی استراتژی نوآوری در سه مرحله تصویرسازی، ارزیابی و تهیه پورتفولیو و برنامه اقدام، مجموعه‌ای از رویکردها برای شکل دادن به اقدامات مرتبط با نوآوری باز را ارایه خواهیم کرد.

سرفصل‌های دوره:

بخش اول: چیستی و چرایی

 • استراتژی و نوآوری و نوآوری باز چیست و چه ابعادی دارند؟!
 • چرا به استراتژی نوآوری احتیاج داریم؟! استارتاپ و شرکت بزرگ
 •  
 • بخش دوم: رویکردها 
 • مروری بر برخی رویکردهای اصلی استراتژی نوآوری:
  • رویکرد مبتنی بر منابع در مقابل رویکرد موقعیت یابی
  • رویکرد اقیانوس قرمز در مقابل رویکرد اقیانوس آبی
  • رویکرد نوآوری تخریب کننده در برابر نوآوری پایدارکننده
  • رویکرد نوآوری بسته در برابر نوآوری باز
  • رویکرد اکتشاف در مقابل بهره برداری (دوسوتوانی و شکست ناپذیری)

بخش سوم: فرآیندها و ابزارها

 • فرآیند 1: تصویرسازی استراتژی نوآوری:
  • ابزار ماتریس هدف نوآوری
  • ابزار چشم انداز نوآوری
  • ابزار نقشه رسالت نوآوری
  • ابزار 3 افق نوآوری
  • ابزار اسکن آینده
 • فرآیند 2: ارزیابی و شناخت استراتژی نوآوری:
  • ابزار DNA نوآوری
  • ابزار مدل مطلوب منقطه نوآوری و چرخ تاثیر اجتماعی
  • ابزار آوردگاه نوآوری
  • ابزار ماتریس بلوغ نوآوری و پرسشنامه ارزیابی نوآوری
  • ابزار 10 گونه نوآوری
 • فرآیند 3: تهیه پورتفولیو استراتژی نوآوری های باز و بسته و برنامه اقدام نوآوری
  • ابزار ماتریس نوآوری و رویکردهای 16 گانه آن
  • ابزار طرحواره نوآوری