پرسونا

ابزار پرسونا (persona) به شما کمک می‌کند تا تجسم و درک بهتری نسبت به بخش مشتریان داشته باشید.

این ابزار نقطه شروع مسیر شناسايي مشکل توسط شماست. کلید تکمیل یک پرسونا آگاهی از این امر است که تکمیل پرسونا هیچوقت نهایی نشده و پایان نخواهد یافت و باید آن را به صورت مداوم به روزرسانی کنید؛ چرا که شما همواره می‌توانید از طریق تعامل بیشتر با مشتری داستان‌ها و بینش‌های تازه‌تری را به دست ‌آورید.

اطلاعات:

زمان: ۶۰ دقیقه

سطح دشواری : زیاد

رایگان!