بسازید و بشکنید و درستش کنید

جعبه ابزار بسازید و بشکنید و درستش کنید (Build it Break it Fix it) به منظور توسعه‌ی مشارکتی و گروهی یک ایده طراحی شده است.
در این تمرین، از اعضای مختلف تیم خواسته می‌شود که به این ایده از جنبه‌های مختلف نگاه کنند و کار را تکمیل کنند. هدف از این کار اصلاح ایده و مفهوم اصلی می‌باشد.

اطلاعات:

زمان: ۶۰ دقیقه

سطح دشواری: کم

رایگان!