کارت های آزمون

كارت آزمون (experiment execution cards) ابزاری است که به منظور برنامه‌ریزی آزمون های شما و نیز حرکت از سمت پیش فرض ها به سوی یادگیری معتبر، طراحی شده است. یکی از عناصر کلیدی آزمون ها، تبدیل پیش فرض ها به پیش فرض های کوچک‌تر، تعریف معیارهای موفقیت و طراحی آزمون های عاری از هرگونه تعصب است.

کارت آزمون در فاز “اعتبار سنجی” مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اطلاعات:

زمان: ۶۰ دقیقه

سطح دشواری: سخت

رایگان!