طرحواره نوآوری

طراحی و ساختاردهی انواع فعالیت‌های نوآوری برای گروه‌ها و تیم‌های نوآوری امری دشوار است. ابزار طرحواره نوآوری (innovation blueprint) به تیم‌ها کمک می‌کند تا سوالات اصلی را مطرح ساخته و عناصر اصلی و کلیدی را برای یک فعالیت یا برنامه‌ی درست نوآوری تشخیص دهند.

 

رایگان!