بردارها

از ابزار “بردارها” جهت ایجاد نمایشی گرافیکی از استراتژی نوآوری خود در طول زمان استفاده کنید. این ابزار به شما کمک می‌کند آنچه را که قصد دارید در آن نوآوری داشته باشید، مراحلی که در مسیر آن مورد نیاز است و ارتباط نوآوری‌های مختلف با یکدیگر را تعیین کنید.

رایگان!

جهت‌یاب نوآوری باز

جهت‌یاب نوآوری باز شما را قادر می‌سازد تا تکنیک‌ها و فرآیندهای نوآوری باز اثبات شده را کشف کنید. با تأیید میزان باز بودن سازمان شما و شناسایی بلوغ نوآوری، می‌توانید روش‌هایی را انتخاب کنید که چه در حال حاضر و چه در آینده برای سازمان و مخاطبان هدف شما مناسب باشد.

رایگان!

بیانیه نوآوری باز

ابزار بیانیه نوآوری باز منطق استراتژیک و برنامه توسعه برنامه نوآوری شما را به شما ارائه می‌دهد. این ابزار اساس نوآوری باز را ایجاد کرده و به شما کمک می‌کند تا بتوانید آن را به شکل موثرتری اجرا نمایید. ما این ابزار را نوعی بیانیه می‌نامیم؛ چرا که نمونه‌ای از اعتقادات و خواسته‌های شماست.

رایگان!