آوردگاه نوآوری

آوردگاه نوآوری (innovation battlefield) جهت شفاف‌سازی راه حل های پیشنهادی و با تمرکز روی ویژگی‌های کلیدی آن‌ها طراحی شده‌ است. همگرایی، گامی مهم در فرایند نوآوری است. آوردگاه نوآوری به شما کمک می‌کند تا بتوانید تصمیم بگیرید کدام ویژگی و مفهوم برای حرکت به سمت جلو مفید است.

اطلاعات:

زمان: 90دقیقه

سطح دشواری: متوسط

رایگان!