برگه ارزیابی پیچ

برگه ارزیابی پیچ (Pitch evaluation sheet) ابزاری است که هم به اعضای تیم کمک می‌کند تا ارائه خوبی داشته باشند و هم به داوران کمک می‌کند تا بتوانند ارائه‌ها را ارزیابی کنند.
اعضای تیم باید از این ابزار استفاده کنند تا بتوانند از تمرین‌های اولیه‌ی خود بازخورد دریافت کنند. اعضای هیئت داوران نیز می‌توانند از آن استفاده کنند تا ارائه را بازبینی نمایند، سوال‌های درست بپرسند و بازخوردهای با ارزشی را به تیم‌ها ارائه دهند.

اطلاعات:

زمان: 45 دقیقه

سطح دشواری: کم

رایگان!