بوم اثرات شبکه پلتفرم

بوم اثرات شبکه پلتفرم (Platform network effects canvas) برای مدل‌سازی دقیق از روابط اکوسیستم استفاده می‌کند. تفکیک هر رابطه به واحد ارزش، گزاره ارزش و ارتباط این رابطه با ذینفعان مربوطه – به ‌همراه زیر تقسیم اثرات یک طرفه و متقابل – باعث ایجاد شفافیت در مورد همه فعل و انفعالات مهم در اکوسیستم می‌شود.

رایگان!