بوم حکمرانی پلتفرم

ایجاد یک سیاست و قانون درست برای پلتفرم ها به منظور اعطاء پاداش یا مجازات رفتار خوب یا بد مهم است.

بوم حکمرانی پلتفرم (platform governance canvas) به شما کمک می‌کند تا قوانین و هنجارها را برای هر مرحله از فرایند اصلی تعریف کرده و فعالیت‌های حاکمیتی لازم را نیز درک کنید.

رایگان!