تفکر تقلیدی و قیاسی

تفکر تقلیدی و قیاسی (analogy thinking) ابزار مناسبی برای توسعه راه حل می‌باشد. این ابزار به شما کمک می‌کند تا بهترین ویژگی‌های سایر راه حل‌های مشابه را شناسایی کرده و آن‌ها را به کار بگیرید. به دنبال یافتن راه حل‌های تازه نباشید! به آنچه که در صنعت و صنایع دیگر اتفاق می‌افتد نگاه کنید و آنچه کارساز است را تقلید کنید. به یاد داشته باشید که هنرمندان خوب قرض می‌گیرند.

اطلاعات:

زمان: 120 دقیقه

سطح دشواری : متوسط

رایگان!