نقشه رسالت نوآوری

بسیاری از تیم‌های نوآوری جهت تعیین نقطه‌ی آغاز و تمرکز خود دچار سردرگمی هستند. ابزار نقشه رسالت نوآوری (innovation mission map) به تیم‌ها کمک می‌کند تا بتوانند رسالت و ماموریت نوآوری خود را تعیین کرده و به این ترتیب بتوانند نقطه آغازین و شروع را پیدا کنند. از این ابزار در روز اول اسپرینت استراتژی نوآوری استفاده می‌شود.

رایگان!