نقشه پیش فرض ها

هر طرح و ایده ای حاوی پیش فرض های بسیاری است و این کاملا عادی است! ما با استفاده از ابزار نقشه پیش فرض ها (assumption mapper matrix model) تلاش می‌کنیم تا این پیش فرض ها را شناسایی کرده و آن‌ها را در قالب یک نقشه درآوریم تا بتوانیم یک نمای کلی از پیش فرض هایی که اول باید مورد آزمایش قرار گیرند، بدست آوریم. بعضی از پیش فرض ها چنان بزرگ و بااهمیت هستند که اگرتوسط مشتری تایید نشوند کل ایده از بین می‌رود. دسته‌ی دیگر پیش فرض ها اهمیت دارند اما حیاتی نیستند. در ابتدا با شناسایی و نقشه برداری، روی بخش‌های حیاتی تمرکز می‌کنیم و سپس به مرور زمان روی سایر پیش فرض ها کار می‌کنیم. کلید کاهش ریسک پروژه های نوآوری شما فقط شناسایی مفروضات پرریسک نیست – یعنی مفروضاتی که در صورت نامعتبر بودن باعث از بین رفتن پروژه‌ شما می‌شوند- بلکه شناسایی این است که تست کدام یک از آن‌ها ساده‌تر است.

ابزار نقشه پیش فرض ها در فاز “اعتبار سنجی” مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اطلاعات:

زمان: ۶۰ دقیقه

سطح دشواری : متوسط

رایگان!