کارت اجرایی آزمون

هنگامی که پیش فرض های اصلی طرح خود را مشخص کردید بایستی این پیش فرض ها را مورد بررسی و آزمون قرار دهید. به جای ساخت کامل یک نمونه اولیه، آن دسته از عناصر طرح کسب و کار خود که نسبت به موفقیت یا عدم موفقیت آن‌ها اطمینان کافی ندارید را مشخص کنید و برای اعتبارسنجی آن‌ها چند آزمون کوچک انجام دهید. ابزار کارت اجرایی آزمون (experiment picker) به شما کمک می‌کند تا بتوانید آزمون مورد نیاز و مرتبط با طرح خود را پیدا کرده و با سرعت هرچه بیشتر و هزینه‌ی کمتر فرضیات خود را اعتبارسنجی کنید. دقت داشته باشید که از این ابزار باید قبل از ابزار “کارت آزمون” استفاده کنید. این ابزار در عین کارایی جذاب هم هست و نوعی سرگرمی نیز به حساب می‌آید.

اطلاعات:

زمان: 40 دقیقه

سطح دشواری: کم

رایگان!