یکپارچه سازی خطی

ابزار یکپارچه سازی خطی (linear unpacking) رویکردی ساختارمند برای طراحی تیم‌ها است تا اعضا رابه صورت گروهی و جمعی با داستان‌ها، مشاهدات و نیازهای شناسایی شده همراستا کند.

همچنین این ابزار نقطه‌ای است که در آن افراد از نیازها به سوی دیدگاه‌ها گذار پیدا می‌کنند. یکپارچه سازی خطی ابزاری تک صحفه‌ای برای به اشتراک‌گذاری دیدگاه‌های حاصل از کارت های اجزا می‌باشد.

اطلاعات:

زمان: 30 دقیقه

سطح دشواری : متوسط

رایگان!