پوستر سوگیری شناختی

در پوستر سوگیری شناختی (cognitive biases) به 16 نوع سوگیری شناختی که بایستی در خلاقیت و فرآیند نوآوری از آن پرهیز کرد اشاره شده است. این سوگیری ها می‌تواند ناشی از سوگیری های فردی تا پویایی‌های گروهی و سیاسی و غیره باشند.

 

رایگان!