معیارهای ارزیابی

ابزار معیار های ارزیابی (evaluation criteria) روشی مناسب برای تعیین با ارزش‌ترین ایده ها برای کسب و کار یا اعضای تیم است تا بتوانند روی آن‌ها تمرکز کنند. برای تایید کردن اینکه بر روی چه ایده هایی متمرکز شوید، باید به عنوان یک تیم معیار هایی که در مقابل هم ارزیابی خواهید کرد را در نظر داشته باشید.

اطمینان حاصل کنید که معیار هایتان را پیرامون مواردی چون مطلوبیت، امکان سنجی و دوام و زیست پذیری در نظر بگیرید.

اطلاعات:

زمان: 70 دقیقه

سطح دشواری : سخت

رایگان!