کارت اجزا

ابزار کارت اجزا (fragment card) جهت مستند‌سازی داستان‌ها و مشاهداتی که طی بررسی جلسه همفکری ظهور پیدا می‌کنند، ایجاد شده است. این ابزار به تیم طراحی کمک می‌کند تا داستان‌ها و مشاهدات را ترکیب کند و آن‌ها را در قالب یک بیانیه نیازمندی اساسی ارائه نماید.

اطلاعات:

زمان: 60 دقیقه

سطح دشواری : متوسط

رایگان!