چشم انداز نوآوری

 با استفاده از ابزار  چشم انداز نوآوری (innovation landscape) می‌توانید از میان انواع مختلف نوآوری، پروژه و طرح موردنظر خود را شناسایی کنید. در واقع این ابزار شما را قادر می‌سازد تا:

– بتوانید با ساختاردهی به ایده ها و طرح‌هایی که در ذهن دارید چشم اندازی را برای تیم یا سازمان خود خلق کنید.

– دریابید که این ایده ها / طرح‌ها چقدر می‌توانند برای سازمان و یا تیم شما حقیقی باشند.

رایگان!