بوم سرویس پلتفرم

بوم سرویس پلتفرم (platform service canvas) به شما کمک می‌کند تا بتوانید خدمات اصلی مورد نظر خود را طراحی کرده و بیشترین مشارکت و یکپارچگی و ادغام را با ذینفعان بدست آورید.

این امر خود ترکیبی از نقشه سفر مشتری و طراحی خدمت است.

رایگان!