بوم ارزش پلتفرم

بوم ارزش پلتفرم (Platform value canvas) به شما کمک می‌کند تا گزاره ارزش اصلی و مدل کسب و کار پلتفرم خود را تعریف کنید. شما انگیزه اصلی هر ذینفع برای پیوستن به این پلتفرم را درک می‌کنید و به این ترتیب می‌توانید تعاملات ورودی و خروجی مانند جریان درآمدی را ترسیم نمایید.

رایگان!