بوم تعیین محدوده (اسکوپ)

بوم تعیین محدوده (Scoping Canvas) به اعضای تیم کمک می‌کند تا قبل از اینکه پروژه را آغاز نمایند، خود را به طور کامل با آن همراستا سازند. این ابزار علاوه بر اینکه به اعضا دید کلی از پروژه می‌دهد، مشکلات بالقوه‌ای که ممکن است با آن‌ها موجه شوند را نیز مشخص ساخته و اطمینان حاصل می‌کند که همه‌ی اعضا در یک راستا حرکت می‌کنند و ابعاد مختلف پروژه را به معنای واقعی درک نموده‌‍‌اند.

اطلاعات:

زمان: 120 دقیقه

سطح دشواری: متوسط

رایگان!