کارت اجرایی آزمون

هنگامی که پیش فرض های اصلی طرح خود را مشخص کردید بایستی این پیش فرض ها را مورد بررسی و آزمون قرار دهید. به جای ساخت کامل یک نمونه اولیه، آن دسته از عناصر طرح کسب و کار خود که نسبت به موفقیت یا عدم موفقیت آن‌ها اطمینان کافی ندارید را مشخص کنید و برای اعتبارسنجی آن‌ها چند آزمون کوچک انجام دهید. ابزار کارت اجرایی آزمون (experiment picker) به شما کمک می‌کند تا بتوانید آزمون مورد نیاز و مرتبط با طرح خود را پیدا کرده و با سرعت هرچه بیشتر و هزینه‌ی کمتر فرضیات خود را اعتبارسنجی کنید. دقت داشته باشید که از این ابزار باید قبل از ابزار “کارت آزمون” استفاده کنید. این ابزار در عین کارایی جذاب هم هست و نوعی سرگرمی نیز به حساب می‌آید.

اطلاعات:

زمان: 40 دقیقه

سطح دشواری: کم

رایگان!

کارت های آزمون

كارت آزمون (experiment execution cards) ابزاری است که به منظور برنامه‌ریزی آزمون های شما و نیز حرکت از سمت پیش فرض ها به سوی یادگیری معتبر، طراحی شده است. یکی از عناصر کلیدی آزمون ها، تبدیل پیش فرض ها به پیش فرض های کوچک‌تر، تعریف معیارهای موفقیت و طراحی آزمون های عاری از هرگونه تعصب است.

کارت آزمون در فاز “اعتبار سنجی” مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اطلاعات:

زمان: ۶۰ دقیقه

سطح دشواری: سخت

رایگان!